Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia http://www.dipopedia.com/2017/05/20-ok-pulsa-aplikasi-pembayaran-tercepat-di-indonesia.html Tangtae deu xn phvs ʹp̣hakhm pi 2017 mi p hu chi thi chi ngan xyu kwa h nung phan lan ray t̀x deu xn s ah rab Gmail, Android, Chrome, Google Play laea Maps neu ̀xngcak laks ʹna thi peid kŵang k hxng Android cung mi tlad xaepphlikhechan k hxng bukhkhl thi s am h lay h aeng s ah rab Android pheu ̀x h i xupkrn̒ thdthaen thi mi di rab xnuỵat h i cad s ̀ng phrxm kab Google Play s tor h i xaepphlikhechan thi mi s amart h na s enx bn Google Play s tor di kar lameid nyobay h ru x h etup hl xu ̀n «tawxyang ran kha bukhkhl thi s am h el̀a ni di rwm Amazon Appstore, GetJar laea SlideMe F-Droid sung pen xik h nung tlad thang leu xk h nung phyayam thi ca cadh a xaephphlikhechan thi caekc̀ay p̣hay ti bi xnuỵat xo phen sxrs laea s eri theanan kar phatʹhna sxft̒waer Android penk ra bwn kar thi s rang xaepphlikhechan h im̀ s ah rab rabb pt̩ibatikar Android xaepphlikhechan mak ca di rab kar phatʹhna ni p̣has ʹa kar k heiyn porkaerm Java doy chi chud phatʹhna sxft̒waer Android tae mi s p̣haph waedlxm kar phatʹhna xu ̀n «chud sxft̒waer s ah rab phatʹhna xaen dr xyd̒ prakxbdwy chud kheru ̀xngmu x kar phatʹhna thi khrbt hwn Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia h el̀a ni prakxbdwy dibak librari porkaerm calxng thors aphth mu x t hu x thi chi QEMU xeks ar prakxb rh as tawxyang laea bth naeana phaeltfxrm kar phatʹhna thi di rab kar s nabs nun ni k hna ni dikae khxmphiwtexr thi chi Linux (rabb kracay Linux de s k̒th̆xp thi thans may), Mac OS X 10.5.8 H ru x h im̀ kwa laea Windows 7 h ru x h im̀ kwa tangtae deu xn minakhm 2015 SDK ca chi mi di kab Android tae kar phatʹhna sxft̒waer pen pi di doy chi xaepphlikhechan Android c hephaa «cnt hung praman play pi 2014 s p̣haph waedlxm kar phatʹhna baeb burn a kar thi di rab kar s nabs nun xyang pen thangkar khu x Eclipse doy chi plákxin s ah rab Android Development Tools maewa IntelliJ IDEA IDE ca s nabs nun kar phatʹhna xaen dr xyd̒ h i tem kl̀xng tae NetBeans IDE yang s nabs nun kar phatʹhna xaen dr xyd̒ p h̀an plákxin ni piph. S . 2015 S tu di xo xaen dr xyd̒ thi tha doy Google laea k habkhelu ̀xn doy IntelliJ pen IDE thi pen thangkar xyangriktam nak phatʹhna sxft̒waer mi xis ra thi ca chi brikar xu ̀n «tae Google di rabu xyang chadcen wa ADT leik chi ngan tangtae play pi 2015 pheu ̀x mung nen pi thi Android Studio pen Android IDE xyang pen thangkar Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Comments are closed.